ŠUMA PLAN DOO- Preduzeće »ŠUMA PLAN«doo Čelinac osnovano je u januaru 2005.godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod brojem 1-14818-00 kod Osnovnog suda u Banjaluci.
- Osnivači i vlasnici preduzeća su:TOPIĆ (VASILIJA) DUŠKO dipl. inž. šumarstva i ŠAJINOVIĆ (OBRAD) STEVO dipl. inž. šumarstva
- Preduzeće ima stalno zaposlenih 8 (osam) radnika (sa VSS 7 radnika i 1 sa SSS ) i 2 (dva) stalna stručna saradnika (ugovor o dopunskom radu) koji su specijalisti za poslove gazdovanja i planiranja u šumarstvu kao i za poslove standardizacije,normativa,kalkulacija i šumarske industrije.
- Preduzeće angažuje oko 40 povremenih radnika u periodu mart-oktobar,od kojih je preko 60% sa VSS i 3-5  radnika koji posjeduju razna specijalistička znanja iz oblasti projektovanja u šumarstvu i geodetskim poslovima.
- Preduzeće posjeduje licencu za projektovanje u šumarstvu (br.04-332-2479/05) izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i licencu br. 06-26-261/06 izdatu od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, te licencu za izradu projekata niskogradnje – šumske komunikacije br. 2812/06, izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
- Preduzeće posjeduje Certifikat usklađenost sa standardima ISO 9001:2000 za oblast- Planiranje i projektovanje razvoja u šumarstvu, lovstvu i ostalim biotehničkim djelatnostima  br. 75.100.50129 od strane certifikacijske kuće TUV Rheinland InterCert doo.

Preduzeće se bavi:

 • Izradom šumsko-privrednih osnova (za državne šume, privatne šume, vojne šume, nacionalne parkove, šume posebne namjene i dr.)
 • Izradom lovno-privrednih osnova i drugih prjekata iz oblasti lovstva kao što su: projektovanje lovišta, lovnih objekata, studija održivosti lovišta i dr.
 • Projektovanjem šumskih komunikacija (šumsko kamionskih puteva, mostova, traktorskih vlaka i dr). Izrade studija opravdavosti otvaranja šuma primarnom i sekundarnom mrežom šumkih puteva.
 • Projektovanjem parkova, zašitnih šuma, šuma sa posebnom namjenom, zelenih površina oko stambenih objekata, fabrika itd, zaštitnih zelenih pojasa oko autoputeva i ostalih saobraćajnica,
 • Izradom projekata iz oblasti ekologije, zaštite šuma, zaštite prirode i čovjekove okoline.
 • Pored poslova iz oblasti projektovanja preduzeće se bavi i drugim poslovima kao sto su:
 • Uzgoj šuma (priprema terena za pošumljavanje, njega i zaštita šuma),
 • Radovi na poslovima eksploatacije šuma, sječa i izvoz drvnih sortimenata,
 • Hortikultura (proizvodnja sadnica i sadnog materijala, podizanje parkova, drvoreda, održavanje zelelenih površina i sl.)

Firma je na svim poslovima koje radi i koje će raditi u budućnosti otvorena za sve vidove saradnje i partnerskih odnosa sa naučnim i projektnim organizacijama i pojedincima na bazi zajedničkih interesa.
Preduzeće«ŠUMA PLAN« doo je otvorena i ima stručne i poslovne kapacitete za saradnju,posebno sa projektnim organizacijama koje se bave projektovanjem u šumarstvu,prostornim planiranjem,zaštitom životne sredine i ekonomsko-finansijskim analizama.


 • PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU I USLUGE U ŠUMARSTVU ISO 9001:2000

 • Grad: Banja Luka
 • Ulica: Romanijska 1E
 • Web: http://www.sumaplan.com
 • Telefon: 051/323 600,323 601,323 602
 • E-mail: sumaplan@inecco.net