KJU PORODIČNO SAVJETOVALIŠTEU porodici se rađamo, odrastamo, sazrijevamo, učimo o ljubavi, intimnosti, stabilnosti, sigurnosti i zaštićenosti. Sa porodicom dijelimo zajedničku prošlost, sadašnjost i budućnost, u njoj stičemo prva iskustva o sebi i drugima.

Porodica bi trebala da zadovoljava osnovne potrebe čovjeka kao što su: potreba da bude voljen, da pripada drugom biću, da bude uvažen, da slobodno izražava svoje misli i želje, da se zabavlja, uči, otkriva nešto novo i sl..

Ukoliko neke od ovih potreba čovjek u okrilju porodice ne uspjeva zadovoljiti, javlja se potreba za podrškom drugih socijalnih sistema.

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ pripada mreži ustanova socijalne zaštite, koja je u svom djelokrugu rada usmjerena na pružanje stručne psiho -socijalne pomoći i podrške građanima. Osnovana je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, 22.marta 2001. godine na inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. Djelatnost Ustanove odvija se kroz slijedeće oblasti: pružanje psihosocijalne podrške, savjetodavno – terapeutski tretman; realizacija razvojno-istraživačkih preventivnih projekata; stručna i profesionalna pomoć i podrška institucijama i organizacijama koje se bave porodicom.

Djelatnost ustanove je organizirana kroz tri Odjeljenja : Odjeljenje za savjetodavno-terapeutski rad,  Odjeljenje za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije i Odjeljenje za pravne, finansijske, promotivno-propagandne i opće poslove. Bazična zanimanja stručnih saradnika su: socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, pravnik, sociolog i profesor jezika. Stručnjaci Savjetovališta koji se bave savjetodavno-terapeutskim radom su dodatno educirani, te pored svojih bazičnih zanimanja, imaju i završene specijalističke edukacije iz sistemske porodične terapije na nivou porodičnog terapeuta i porodičnog savjetnika


  • ZDRAVSTVO

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Avdage Šahinagića 14
  • Web: http://porodicno.ba
  • Telefon: +387 (0)33 572050; +387 (0)33 209112
  • E-mail: info@porodicno.ba